.

.

YUKİ DRAG-169cc

REVOLT RS7-124cc

REVOLT RM5 X-169cc

YUKİ AFŞİN-249cc

YUKİ DRİVER-125cc

YUKİ GP-1 TARO-249cc

YUKİ TEKKEN-125cc

YUKİ STORM -125cc

YUKİ İMOLA - 125cc

YUKİ T11 EXPLORER-249cc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.