.

.

YUKİ CASPER S 50cc

KRAL BURN 50cc

KRAL RANA 50cc

KRAL LOYAL 50cc

YUKİ PİCASSO 50cc

YUKİ ENZO 50cc

YUKİ SNOOPY 50cc

YUKİ LEGEND 50cc

 

KRAL LOYAL 50cc

KRAL LOYAL 50cc

KRAL BURN 50cc

KRAL RANA 50cc

YUKİ HUMMER 50cc

YUKİ CASPER S 50cc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.